( ~. لُ) [ فر. ] (اِمر.)

ناکامولوژی

مطالعه استارتاپ‌ها و پروژه‌های شکست خورده.